Certificatul de Urbanism este un actul emis de Primarie, care ofera date privind regimul unui teren (de ex. intravilan sau extravilan, in circuit agricol, destinat construirii etc.) si specifica conditiile in care puteti construi pe respectivul teren, astfel incat sa respectati regulamentul de urbanism al localitatii.

Acte necesare pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism

Din experienta ultimilor ani, pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, va sunt necesare urmatoarele documente:

  • cerere-tip completata cu datele solicitantului si ale imobilului; In cerere se specifica scopul in care se solicita CU (de exemplu, construire locuinta parter + mansarda, imprejmuire, scop informativ, pentru operatiuni notariale).
  • plan de situatie – planul cadastral al terenului, scara 1:500, vizat de Oficiul de cadastru si pubicitate imobiliara – in 2 exemplare
  • plan de incadrare in zona, scara 1:2000 sau 1:5000 – in 2 exemplare
  • extras de carte funciară pentru informare, actualizat;
  • act proprietate imobil (copie) – chiar daca in mod normal nu este necesar, unele primarii il cer;
  • plata taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism;

In unele cazuri, Primaria pretinde, contrar prevederilor legale, documente suplimentare cum ar fi: memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie in care sa fie schitat amplasamentul propus al casei pe teren etc.

 Vezi model Formular Certificat de Urbanism

 

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism, conform normelor metodologice de aplicare ale Legii 50 – Autorizarea executarii  lucrarilor de constructii:

(1)Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica
interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzând:
a)cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism” – vezi model), în
conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:
1.elementele de identificare a solicitantului;
2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism,
respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune
altfel;
3.elementele care definesc scopul solicitarii;
b)planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel:
1.pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în
zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de
catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
2.pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul
cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la
cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
c)documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
(2)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de
informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice
specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism
avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant – persoana fizica sau
persoana juridica – nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste
dreptul de proprietate.
(3)Se interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea
prealabila a unei documentatii de urbanism pentru imobilul în cauza, precum si a oricaror
documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii.
(4)Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu
confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Share

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*